PICredit - Вашият надежден кредитен посредник
Вашият финансов и кредитен консултант

Имаме ли нужда от финансиране и под каква форма да бъде то?


Предлагаме на Вашето внимание, някой основни аспекти върху, които трябва да помислим за да изберем вида финансиране

Изправени пред решението за закупуване на жилище, с цел подобряване стандарта на живот или инвестиционна цел, сме изправени пред въпроса:

Имаме ли нужда от финансиране и под каква форма да бъде то?

Предлагаме на Вашето внимание, някой основни аспекти върху, които трябва да помислим за да изберем вида финансиране. 

Към настоящия момент банките предлагат две възможности – потребителски кредит и ипотечен кредит. 

И при двата вида финансиране трябва да се имат предвид следните компоненти от условя на банките, които формират крайната цена на продукта:

1.    Лихвен процент, ГПР, срок и месечна вноска - Нашият анализ сочи, че максималният срок за издължаване на потребителските кредити е 10 години, докато при ипотечните той е 30 години, а в някои банки може да е дори 35 години. Най-добрите ценови условия при потребителските кредити са за срок от 3 г. до 5 г., а това предполага по-висока вноска и изискване за такъв доход на кредитополучателя. Лихвените проценти по ипотечните кредити са с няколко процентни пункта по-ниски в сравнение с тези на потребителските кредити. За една и съща сума и срок на кредита общата сума на платените разходи и съответно ГПР ще бъде различна.

2.    Време за одобрение и отпускане на кредита - Когато част от сумата за закупуване на имот ще се осигури с ипотечен кредит, се изготвя пазарна оценка на имота от лицензиран оценител. Прави се анализ и на кредитоспособността на купувача. Цялата процедура може да отнеме до един месец. При потребителския кредит се изисква преди всичко доказване на дохода. Договорът за заем може да бъде подписан до една седмица след подаване на документите.

3.    Първоначални разходи - При потребителските кредити обикновено има такса за оценка на кредитния риск от страна на банката. Сравнителният анализ показва, че при ипотечните кредити освен тази такса е необходимо да се предвидят средства за пазарната оценка на имота, за правно становище (в някои банки), държавни такси за издаване на документи, нотариална такса и такса за вписване на ипотека.      

Повечето от изброените по-горе аспекти са строго индивидуални при оформянето на всяка една кредитна сделка. Съобразно Вашите нужди, те могат да имат различна тежест при вземането на крайно решение относно това кой продукт да се избере. Нашата задача, вземайки предвид индивидуалните Ви потребности и предоставяйки Ви най-добрите оферти от банките в страната, е да Ви подпомогнем при избора както на продукт, който да ползвате, така и партньор в лицето на една от водещите банки в страната.
 

PICredit - Вашият надежден кредитен посредник

„Пи Ай Кредит Консулт“ ООД е регистрирано на територията на Република България дружество с основен предмет на дейност кредитно посредничество по смисъла на чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП ) и е включено в публичния регистър с кредитни посредници поддържан от БНБ